Новини Трудової сільської ради

 
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОННУ
  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьомого скликання
П’ята сесія

  РІШЕННЯ 
 14.01.2016 року № 1

Про розроблення генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с.Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області  

Керуючись п.42 ч.1 ст.26, ст. 31 Закону України «Про місце самоврядування в Україні», статтями 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою вирішення питань розвитку, планування, забудови та іншого використання території села, Трудова сільська рада ВИРIШИЛА: 

1. Розробити Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області».
2. Визначити замовником містобудівної документації виконавчий комітет Трудової сільської ради.
3. Виконавчому комітету:

3.1. Внести зміни до місцевого бюджету на 2016 рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації та передбачити кошти на фінансування заходів з розроблення містобудівної документації на наступний рік. 

3.2. Визначити в установленому законодавством порядку розробника генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с.Велика Білозерка (частина 3 села), строки розроблення та джерела його фінансування. 

3.3. Повідомити через місцеві засоби масової інформації, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Трудової сільської ради http:// trudovavb.rada.org.ua/
рішення про початок розроблення Генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області, визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними, та юридичними особами. 

3.4. Звернутись до Запорізької обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення Генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області.

3.5. Забезпечити збір вихідних даних для розроблення містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області»

3.6. Забезпечити разом з розробником попередній розгляд генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації 

3.7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Трудової сільської ради проект генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області

 3.8. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області та його погодження із залученням розробника.

 3.9. Оприлюднити в місцевих засобах масової інформації, а також на веб-сайті Трудової сільської ради http:// trudovavb.rada.org.ua/ результати розгляду пропозицій громадськості до проектів генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області 

 3.10. Внести на розгляд сесії сільської ради проект генерального плану та плану зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області.

 4. Рекомендувати райдержадміністрації та комунальним закладам району взяти участь у зборі вихідних даних для розроблення містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території (у складі генерального плану) с. Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області» 

  5. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського 
голову та постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку.
Сільський голова О.І.Ющук
 
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОННУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьомого скликання
П’ята сесія

  РІШЕННЯ 
 14.01.2016 року № 2

Про затвердження Програми розроблення 
містобудівної документації на село Велика 
Білозерка Великобілозерського району 
Запорізької області на 2016 роки

 

Керуючись статтями 26, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290, з метою вирішення питань розвитку, планування, забудови та іншого використання території села, враховуючи те, що Генеральний план села Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області, потребує оновлення, Трудова сільська рада ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Програму розроблення містобудівної документації на село Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької області на 2016 роки (додається).

  2. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову та постійну 
  комісію з питань бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку.


 

Сільський голова О.І.Ющук
 

 

 
 Додаток
до рішення пятої сесії № 2
сільської ради 7 скликання
  14.01.2016 року  
ПРОГРАМА

розроблення містобудівної документації на село Велика Білозерка (частина 3 села)
Великобілозерського району Запорізької області на 2016 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розроблення містобудівної документації на село Велика Білозерка (частина 3 села) Великобілозерського району Запорізької на 2016 роки (далі по тексту – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та районної Програми організації планування території Великобілозерського району на 2010-2016 роки.
З огляду на вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» питання розроблення містобудівної документації села набула актуальності і підлягає невідкладному вирішенню.

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Головна мета Програми полягає у розробленні містобудівної документації забудови села Велика Білозерка, забезпеченні раціонального використання земель, стратегії планування та забудови території села.

Згідно із вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація повинна розроблятися на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК – 2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Забезпечення села містобудівною документацією сучасного рівня спрямовано на вирішення наступних завдань:

- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

- визначення територій для містобудівних потреб з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, а також обґрунтування рішень щодо розподілу території за видами та режимами переважного використання, пропозицій щодо змін меж села тощо;

- визначення земельних ділянок для містобудівних потреб;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- регулювання забудови села.

Також необхідність оновлення генерального плану села виникла у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2016 року частини третьої статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (п. 6-1. розділу V прикінцеві положення) у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території забороняється. 

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

  Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, а також можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом.

  Загальна сума коштів фінансування Програми на 2016 рік визначена (орієнтовно) в сумі – 104,04 тис. грн.

  Орієнтовний кошторис робіт з розроблення містобудівної документації включає наступні роботи
 


з/п Види робіт з розробки містобудівної документації та топографічної основи
 Обсяг коштів
необхідних на виконання робіт, тис. грн.

2016 р.

  
1 Виконання комплексу топографо-геодезичних робіт (тахеометрична зйомка в масштабі 1:2000) – існуюча територія 
 41,62 Виконання комплексу топографо-геодезичних робіт (тахеометрична зйомка в масштабі 1:2000) – територія розширення населеного пункту 
 11,04
3 Розробка генерального плану 
 15,0


 Розробка розділу генерального плану: «Цивільна оборона» 3,9


5 Розробка містобудівної документації «План зонування території» 7,4
6 Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту 25,1

 Всього 
 104,04


Орієнтовна вартість проектно-вишукувальних робіт вказана у цінах станом на серпень 2015 року. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях села або території на час виготовлення містобудівної документації.

Показники Програми, за необхідності, можуть коригуватися у випадках:

- внесення змін до адміністративно-територіального устрою;

- зміни межі села Велика Білозерка;

- зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

- впливу зовнішніх факторів – змін економічних та соціальних умов, змін у законодавстві тощо.

 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання території села, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій.

 
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьомого скликання
  Шоста сесії  
(Друге пленарне засідання)

РІШЕННЯ
25.01.2016 року № 1Про встановлення ставок податку на
нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки на території Трудової сільської ради


  Відповідно до п.24 ст.26 та ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» та листа Енергодарської об’єднаної державної Інспекції головного управління ДФС у Запорізькій області від 11.01.2016 № 3/9/08-04-15 про прийняття рішень місцеві податки та збори  
Трудова сільська рада
Вирішила:
1. Відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», важчати таким, що рішення Трудової сільської ради № 3 від 26.01.2015 року «Про встановлення ставок на податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки» втратило чинність.
2. Встановити ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб у розмірі 1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр загальної площі об’єкта житлової нерухомості, втому числі його часток.
3. Встановити ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб у розмірі 0,1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр загальної площі об’єкта нежитлової нерухомості, втому числі його часток.
4. Встановити ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб у розмірі 1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, втому числі його часток.
5. Встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб.
Від сплати податку звільняються фізичні особи, які є власниками обєктів житлової нерухомості:
інваліди першої і другої групи;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
6. Рішення вступає в дію з моменту його оприлюднення.
  7. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського 
 голову та постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально – 
 економічного розвитку.Сільський голова О.І.Ющук  


 
ТРУДОВА СІЛЬСЬКА РАДА
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьомого скликання
  Шоста сесії  
(Друге пленарне засідання)

РІШЕННЯ
25.01.2016 року № 2


Про встановлення ставок транспортного податку 
на території Трудової сільської ради


  Керуючись пунктами 24, 35 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; статтею 267 Податкового кодексу України; Законом України від 25.12.2015 року № 929–VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році"; Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Регламентом Трудової сільської ради, затвердженим рішенням другої позачергової сесії сільської ради сьомого скликання від 24.11.2015 року № "Про затвердження Регламенту роботиТрудової сільської ради ",
Трудова сільська рада
вирішила:
1. Встановити з 01.01.2016 року ставку транспортного податку для фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року – у розмірі 25 000 гривень за кожний автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
2. Рішення Трудової сільської ради від 24.12.2015 року № 15 "Про встановлення ставок транспортного податку на території Трудової сільської ради" вважати таким, що втратило чинність.
3. Рішення вступає в дію з моменту його оприлюднення.
  4. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського 
 голову та постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально – 
 економічного розвитку.
Сільський голова О.І.Ющу 

Сьома сесія рішення № 12 від 19.02.2016року Дата створення: 14:01 14.03.2016
Склад Трудової СВК Дата створення: 18:57 11.09.2015
Рішення 48 сесії шостого скликання Дата створення: 16:57 14.07.2015
Розпочато роботу сайту Дата створення: 14:25 24.06.2015

Логін: *

Пароль: *